Skip to content

Melanochromis auratus

Melanochromis auratus\r\n(Boulenger 1897)\r\n\r\nAuratus je veoma čest stanovnik srpskih ciklidnih akvarijuma, zbog svoje lepote i elegantnosti. Ova vrsta ciklida potice iz afri~kog jezera Malawi gde obitava u kamenitom predelu obala. Auratusi u akvarijumima tra`e pristojne, ali ne specijalno kvalitetne uslove. Tvr|a voda se podrazumeva, kao i za sve ostale afri~ke ciklide, dok je po`eljna temperatura 22-27oC. Nisu jako zahtevni ni po pitanju litra`e akvarijuma, ali je po`eljno da se u akvarijumu nadje nekoliko komada kamenja. U prirodi Auratus se hrani algama i mikroorganizmima koji se stvaraju kao prekrivka na kamenjaru dok u akvarijumu rado prihvata sve vrste kvalitetne hrane(Auratusi ne oboljevaju od zlokobnog “BLOAT-a” koji ubija mnoge ciklide iz jezera Malawi, te nije neophodna selektovana “zelena” ishrana). Kod ove vrste polni dimorfizam (razlike me|u polovima) je jasan, i ogleda se u potpuno različitom koloritu odraslih primeraka. Polno nezreli Auratusi izgledaju identi~no, dok u periodu polnog sazrevanja (cca 6 meseci strarosti) dolazi do potpune transformacije boja mu`jaka. Mladi Auratusi i zrele `enke Auratusa su prekriveni horizontalnim crtama, `ute, crne i bele boje, stomaci su im obojeni `utom bojom, dok rep ima nekoliko crnih ta~kica. Kada kod mu`jaka nastupi transformacija, oni gube `utu boju, a crna boja im postaje ble|a, to jest prljavo siva. Nakon 3-4 nedelje transformacije, mu`jaci dobijaju finalni kolorit, koji je sli~an `enkama, ali su im boje sada invertovane, stomak je crn, dok se `uta boja potpuno izgubila. U akvarijumi, kada postoji ve}a grupa Auratusa, ~esta je pojava, odlaganja transformacije kod slabijih mu`jaka, kojom oni glume da su `enke i time odla`u agresiju ja~ih mu`jaka prema sebi. Ovo odlaganje transformacije je kratkog daha i najdu`e traje oko 2 meseca. Cela pri~a oko transformacije mu`jaka je uslovljena glavnom osobinom ovih ciklida, to jest izuzetnom agresivno{}u. Ta agresivnost je i primarna karakteristika pona{anja Auratusa u akvarijumima, i ona diktira izbor vrsta koje }e se na}i u akvarijumu zajedno sa Auratusima. Najbolje kom{ije za ratoborne Auratuse su druge ratoborne vrste, koje mogu da se “nose” sa Auratusima. Da bi Auratusi mogli da se izmreste, neophodno je da postoje “mamci” za dominantnog mu`jaka. “Mamci” su drugi mu`jaci Auratusa, grupa `enki, ili drugi stanovnici akvarijuma. U ovakvim uslovima dominantni mu`jak Auratusa, raspodeljuje svoju ogromnu agresiju na “mamce” i time se posti`e dovoljno niska agresija prema mresnoj `enki, a samim tim i omogu}ava mrest. Zbog ove preterane agresivnosti koju ova vrsta ispoljava dobili su i nadimak “Ratnik”. Na{ eminentni ciklidolog Jovan ]ur~i} preporu~uje intenzivnu biljnu ishranu(listi}i biljnog porekla, oboga}eni algom spirulinom), da bi se izazvalo ubrzano sazrevanje ikre kod `enke kao i ve}a koli~ina iste. Kada je `enka spremna za mrest, po~inje ritual koji se ogleda u kru`nom kretanju mu`jaka i `enke iznad ravnog kamena(ili sli~nog objekta), `enka izbaci ikru, muzjak je oplo|uje i `enka je uzima u usta. Ovaj proces se ponavlja dok sva ikra nije oplo|ena i sme{tena u `enkina usta. Tokom mresta su ~este gre{ke, pri kojima komad ikre padne sa kamena, a onda nastaje jurnjava u kojoj je `enka pokupi. Ukoliko se neki radoznali stanovnik akvarijuma pribli`i ikri u toku mresta, mu`jak ga napada ali sa pove}anom dozom agresije u odnosu na uobi~ajenu. Nakon mresta, `enka nosi ikru u ustima cca 20 dana, i tada je mla| u njenim ustima ve} oformljena i spremna za samostalan `ivot. Dok mladj raste u `enkinim ustima, primetno je zatamnjenje donjeg dela usta kod `enke, koje pred pu{tanje mladji postaje potpuno crno i veoma ispup~eno. Nakon {to `enka pusti mla| da slobodno pliva, prvih 2-3 dana u slu~aju opasnosti, mla| se sklanja u `enkina usta, u ovom periodu i narednih nekoliko dana , bitno je da `enka boravi u tom izolovanom akvarijumu (gde je pustila mla|), gde }e imati priliku da se kvalitetno i obilato hrani da bi povratila rezerve potro{ene u periodu nejedenja, to jest u periodu dr`anja mladji u ustima. Nova mladj Auratusa se hrani mikroorganizmima i algama prisutnim u vodi, a \r\nrado prihvataju sve vrste hrane koja je prethodno dobro izdrobljena. Preciznije re~eno hrana ~ak ne mora da bude ni izdrobljena, jer su mali Auratusi sasvim sposobni da krupne komade hrane ~upkaju i grickaju. Auratusi su veoma otporne ribe, i mogu da podnesu lo{e uslove u akvarijumima. Video sam mu`jaka Auratusa, koji je nekoliko meseci `iveo u akvarijumu sa odraslim piranama, i sasvim se dobro dr`ao. Mu`jaci Auratusa u akvarijumu do`ivljavaju ~este (na svakih par sati) me|usobne sukobe. Slabiji mo`e mesecima da odoleva ja~em Auratusu, ali }e na kraju ipak da bude prebijen i pobe|en, i to do mere, da ukoliko ga ne premestite u drugi akvarijum, zagarantovano ne}e da pre`ivi. Prilikom ovih tu~a glavni cilj su suparnikove o~i, i prebijeni mu`jak je skoro slep, u slu~aju da Vam se ovo desi, nema potrebe ni za kakvim hemijskim tretmanom, ve} za izolacijom gubitnika, koji }e kroz 15 dana, da se oporavi. U ovakvom slu~aju gubitnik ne bi trebao da se vra}a nakon tretmana u stari akvarijum, jer }e pri ponovnom susretu sa pobednikom definitivno da nastrada. Osim {to su Auratusi izvanredni borci u me|usobnim okr{ajima, jo{ su ekstremniji prema pripadnicima drugih vrsta. U borbi sa drugim vrstama “Ratnik” koristi i specijalnu tehniku borbe. Nakon {to ga neko izazove, Auratus, po~inje da brzo pliva levo-desno po pravoj liniji , koja je normalna na putanju protivnika i time ga potpuno zbunjuje. Kada se protivnik potpuno izbezumi od gledanja levo-desno (kao posmatra~i na teniskim susretima), sledi jak direktan udarac u glavu, koji dodatno o{amuti protivnika. Za kraj ostaje neizbe`no ujedanje bokova protivnika, dok isti ne pobegne u najudaljeniju ta~ku akvarijuma. Zanimljivost vezana za ove borbe je u tome, {to je protivnik ~esto i nekoliko puta ve}i od Auratusa. Jo{ jedna zanimljiva osobina “Ratnika” je kopanje, mu`jak Auratusa, }e ukoliko je to ikako mogu}e, da iskopa rupu u podlozi (pesku) koja }e da bude oivi~ena kamenom ili panjem, ali sam mrest ne}e da izvodi na tom mestu, ta rupa je vi{e teritorijalni marker, i nju }e da {titi od svih uljeza. Agresivnost Auratusa se ispoljava i kod `enki, i to specijalno u me|usobnoj kompeticiji vi{e `enki Auratusa, koje su u stanju da se poprili~no ispovre|uju u me|usobnim duelima. Auratusi spadaju u jeftinije ciklide, i lako se nalaze u prodavnicama u srbiji, te ukoliko se odlu~ite za ove “Ratnike” ne bi ste trebali da imate ve}ih problema da ih nabavite. @elim Vam puno mrestova…

Piroman