Skip to content

Pseudotropheus demasoni

Demasoni je otkriven 1994, prona{ao ga je Ad Konings, i nadenuo mu ime po svom dobrom prijatelju Laif-u Deamason-u u ~ijem dru{tvu je otkrio ovu fascinantnu vrstu. Ovaj ciklidi pripada rodu Pseudotropheus, i izdvaja se iz ovog roda po dve specifi~nosti. Veli~ina je prva karakteristika koja izdvaja ovog ciklida iz celog roda Pseudotropheus, jer je Demasoni najmanji ~lan ovog roda. Dok ostali ciklidi iz roda Pseudotropheus dostiu olako veli~ine preko 10 cm, to je maksimalna veli~ina za Demasoni-a. Druga osobenost je specifi~na i verujem da se do sada pokazala samo kod ove vrste ciklida, to je ogromna razlika u nivo agresivnosti divljih i akvarijumskih primeraka. Dok je u divljini Demasoni mirna i povu~ena vrsta, koja preferira skrivanje u stenama, potpuno je druga~ija slika u akvarijumima, gde je Demasoni veoma agresivan ciklid, koji slobodnije pliva po celom akvarijumu. Kada kaem da Demasoni slobodnije pliva po akvarijumu, ne mislim da ne zalazi u pe}ine, ve} da pored skrivanja u pe}inama deo dana provodi u slobodnom plivanju po akvarijumu. Ovaj ciklidi ima jo{ jednu specifi~nost, koja nije unikatna, ali je veoma poeljna u akvaristici, a to je prakti~ni nedostatak polnog dimorfizma (spolja{njih razlika u izgledu polova), to jest ova vrsta je polno monomorfna (oba pola izgledaju identi~no). Ova osobina je zgodna za akvariste, jer uzgajanjem Demasoni-a nisu osu|eni na nekoliko lepih mujaka, i pove}u grupu neinteresantnih `enki, {to je ~est slu~aj sa drugim vrstama u ciklidnim akvarijumima. Toliko o zanimljivostima, pogledajmo osnovne podatke o ovom ciklidu.

Obzirom da je jedan me|u poslednjim otkrivenim vrstama, Demasoni, nije naro~ito ispitan, te su znanja o njemu oskudna, ali dovoljna za uspe{no uzgajanje i razmnoavanje u akvarijumima. Kao i svi ~lanovi porodice Pseudotropheus, Demasoni se hrani “struganjem” algi sa kamenja, {to pak zna~i da je isklju~ivi herbivor (konzumira hranu biljnog porekla), i lako je podloan zlokobnom BLOAT-u, bolesti od koje oboljavaju uglavnom herbivori, koji konzumiraju hranu ivotinjskog porekla. Da bi se ova bolest izbegla, Demasoni se hrane niskoproteinskom hranom, to jest hranom koja nijeivotinjskog porekla. Previ{e tvrda hrana, koja sporo omek{ava u vodi, isto nije preporu~ljiva za ishranu Demasoni-a. Ukoliko se odlu~ite da obogatite va{ akvarijum ovim ciklidima, preporu~ujem Vam grupu od 6 primeraka kao minimum, dok je ve}a grupa uvek bolja, jer sa porastom broja primeraka, raste i disperzija agresije (agresivni mujaci, imaju vi{eenki za mrest i vi{e mujaka za borbe, te su pojedinci po{te|eni fokusiranih napada) {to dovodi do manje povreda i trauma. Kao i svi ciklidi iz afri~kog jezera Malawi, i Demasoni trai tvr|u vodu, temperaturu oko 250C i stenovit akvarijum. Svojim izgledom demasoni podse}a na druge prugaste pseudotropheus-e, ali je njegov kolorit, najintenzivniji, to jest najkonstrastniji. Ofarban je neno plavom bojom, preko koje se nalaze tamno plave, skoro crne vertikalne {trafte, koje su deblje od sli~nih mu pseudotropheus-a, i prostiru se od po~etka glave, sve do repa, dok je rep tamno plav. Razlikovanje, mujaka i enke, je jedino mogu}e po veli~ini, jer nedominantni mujaci i enke izgledaju identi~no, gde je mujak obi~no ne{to ve}i od enke. Polnu zrelost dostiu sa cca 8 meseci starosti, mada rituali mresta zapo~inju mnogo ranije. Sam ritual je sli~an mnogim drugim ciklidima, i ogleda se u intenivnom “tre{enju” mujaka predenkom, ~ime joj pokazuje svoju raspoloenost za mrest. Ukoliko ovaj ritual nije propra}en adekvatnim odgovorom, po~inje jurnjava, kojom mujak ube|uje `enku da treba da se izmreste.

Naalost kao i kod mnogih drugih ciklida, i Demasoni je podloan ukr{tanju, to jest hibridizaciji, i ukoliko u akvarijumu imate bliske rodjake Deamasoni-a, lako moe da se desi, da se izmreste. Tipi~an primer za ovakvo ukr{tanje je Pseudototropheus flavus (izgledom je prakti~no identi~an Deamasoni-u, samo {to umesto plave boje, imautu, i naravno ne{to je ve}i). Ukoliko je mrest uspe{an, enka Demasoni-a nosi ikru u ustima narednih 4 nedelje, dok nakon 3 nedelje, po~inje da se hrani, iako su joj mladunci u ustima. Ova osobina je poznata kod celog roda Tropheus-a, i nije ~est slu~aj me|u Pseudotropheus-ima. Nakon ~etvrte nedelje,enka po~inje da pu{ta mladj iz usta, ali po potrebi, u slu~aju opasnosti, rado im dozvoljava da se vrate u sigurnost njenih usta. Nakon {to slobodno zaplivaju, mali Demasoni se kriju u pukotinama kamenja, koje su dovoljno male, da odrasle ribe, ne mogu da se uvuku u njih i pojedu ih. U ovoj fazi, mali Demasoni se hrane algama i otpatcima hrane koji su suvi{e sitni za ostale odrasle ciklide u akvarijumu. Stepen preivljavanja mla|i Demasoni-a nije lo{ i od prose~nih 5-8 komada u mrestu, obi~no 2-3 preive i odrastu u akvarijumu. U manjim grupama do 10-ak primeraka, samo jedan, dominatni, mujak }e se ista}i svojim intenzivnim bojama, me|utim, ukoliko je grupa Demasoni-a ve}a , 2 ili ~ak i vi{e mujaka }e se okititi dominantnom koloracijom. Ova pojava je normalna i izazvana je velikom koli~inom Demasoni-a u akvarijumu, jer najja~i mujak ne stie da “objasni” svima da je on gazda u akvarijumu. Demasoni je agresivan ciklidi, i jedino adekvatno dru{tvo u akvarijumu, su mu drugi agresivni ciklidi, relativno sli~nih dimenzija. Nikako Vam ne preporu~ujem da nabavite Demasoni-e za Va{ ne-ciklidni akvarijum. Obzirom da je Demasoni veoma rasprostranjena vrsta, lako se nalazi u prodavnicama na Balkanu, i to po umerenoj ceni, razlog je naravno relativno lako razmno`avanje. Ukoliko Vam se svidja ovaj mali, ratoborni, afri~ki ciklid, preporu~ujem ga, jer su Demasoni glavna atrakcija mog Malawi akvarijuma.

Administrator sajta www.ciklidi.org
Piroman

[i]Ovaj tekst je objavljen u 6. broju Pet Planet Magazin-a (Decembar 2004)[/i]